RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

Locuri de muncă disponibile

sAsistent medical debutant si infirmiera debutanta

s Rezultatele concursului - infirmier debutant:

s Admis:
s Marin Lenuta
s Vacaru Carmen

s Respins:
s Gavenea Ramona
s Marica Lacramioara
s Negoita Alina

s Rezultatele concursului - asistent debutant:
s

s Admis:

s Blagescu Elena-Liliana
s Calin Delia -Narcisa
s Ghiurea Mihaela
s Neagu Elena

s Respins:

s Acsinoiu Diana – Alina
s Agachi Lenuta - Neprezentat
s Avram Ancuta - Neprezentat
s Andrei Ionela
s Butucaru Mariana
s Dobosariu Vladut
s Danu Ioana – Daniela
s Enache Marian
s Ghita Dorina
s Groper Andreea-Vasilica
s Grosu Maria
s Hozit Ioana-Alexandra
s Mihai Elena
s Munteanu Mihaela
s Mirica Alina–Ionela
s Mititelu Alexandra
s Potirniche Simona-Iuliana - Neprezentat


Rezultatul selecției dosarelor - infirmieră debutantă:
1. Gavenea Ramona - Admis
2. Marin Lenuta - Admis
3. Marica Lacramioara - Admis
4. Negoita Alina - Admis
5. Vacaru Carmen - Admis

Rezultatul selecției dosarelor - asistent medical debutant:

1. Acsinoiu Diana-Alina - Admis
2. Agache Lenuta - Admis
3. Avram Ancuta - Admis
4. Andrei Ionela - Admis
5. Blagescu Elena -Liliana - Admis
6. Butucaru Mariana - Admis
7. Calin Delia- Narcisa - Admis
8. Dobosariu Vladut - Admis
9. Danu Ioana-Daniela - Admis
10. Grosu Maria - Admis
11. Ghiuta Dorina - Admis 12. Ghiurea Mihaela - Admis
13. Groper Andreea-Vasilica - Admis
14. Hozit Ioana-Alexandra - Admis
15. Mihai Elena - Admis
16. Munteanu Mihaela - Admis
17. Mirica Alina Ionela - Admis
18. Mititelu Alexandra –Angela - Admis
19. Neagu Elena - Admis
20. Potirniche Simona –Iuliana - Admis
21. Spiridon Gabriela - Admis
22. Stinga Ovidiu - Admis
23. Toderascu Luminita - Admis
24. Tulpan Dorina - Admis


s Spitalul Municipal “ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a urmatoarelor posturi dupa cum urmeaza:
- 4 posturi  as. medical  debutant – 2 posturi CPU
-1 post Sectia Psihiatrie
- 1 post Sectia Neurologie
-  2 posturi infirmiera debutanta – Sectia Medicina Interna 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;

Conditiile specifice de ocuparea posturilor de asistent medical debutant

    Conditiile specifice de ocupare posturilor de infirmiera debutanta

    Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica, certificat de membru al OAMGMAMR .
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae.
  8. taxa concurs 50 ron;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat - Admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.

Anexam bibliografia pentru ocuparea postului asistent medical  :

1.Titirca Lucretia-Urgente medico-chirurgicale-sinteze, Editura Medicala, Bucuresti, 2002.
2.O.M.S. numarul 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare  al infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
3. O.M.S. numarul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.
4.O.M.S. numarul 961/2016 privind normele tehnice privind curatarea , dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private.
5.Lg. numarul 46/2003 privind drepturile pacientului.
6.O.U.G. 144/2008-exercitarea profesiei de asistent medical.
7.Codul de etica si deontologie al asistentului medical.
8. Ordin nr.1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti.                             

Anexam bibliografia pentru ocuparea posturilor de infirmiera;

1.Ordinul M.S.nr.1226/2012 - cu modificarile si completarile ulterioare: Norme tehnice; Cap.II-III-V-VI-VII;
2.Ordinul M.S. 961/2016 CAP.II SI CAP.III.
3.Ord.M.S. nr.1025/2000-Cap.2; 3; 4; 5;12.6.
4.Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientului: Cap.1; 2; 3; 4; 6;7; 8.
5.OMS 1101/2016 – IAAM ( precautiuni standard si universale).
6. Proceduri de nursing –autor : Asociatia de nursing ( UDMA FLORICA STANCIU MARIA, GULIE ECATERINA) –CAP.II, CAP.III 3.1.          

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies