RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

 

 

Spitalul Municipal "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti - Centru de excelență pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnațional inovativ

s În această rubrică:

s Date de contact beneficiar:  Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
s Adresa: Str. Perchiului nr. 1, Municipiul Onesti, judetul Bacau
s Telefon/fax: 0234.323.111 / 0234.314.229
s Adresa e-mail: office@spitalonesti.ro
s Pagina Web: https://www.facebook.com/pocusmis109680/


 

Anunt de selectie a expertilor in afara organigramei privind derularea proiectului “Spitalul sf. Ierarh dr. Luca Onesti – Centru de Excelenta pentru Instruirea Personalului Medical Implicat in Implementarea Programelor de Sanatate in Context Transnational Inovativ, cod SMIS 109680”

s Descărcați de aici:
s - Rezultatul evaluării candidaților. .pdf

Spitalul Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea a 19 posturi pe durata determinata de 26-32 luni, dupa cum urmeaza:

• 1 POST –MEDIC Medicina Generala - Expert dezvoltare instrumente formative prin simulare (5-10 ani experienta) (media de 32 ore pe luna, pe 30 luni)-
• 1 POST –MEDIC Medicina Generala - Expert tehnic pentru pregatirea si gestionarea echipamentelor pentru simulari, experienta 5-10 ani (media de 32 ore pe luna, pe 30 luni)-
• 4 POSTURI –MEDIC Medicina Generala - Specialisti in domeniul medico-sanitar, experienta > 10 ani (media de 30 ore pe luna fiecare Exp., pe 32 luni) - 4 EXP
• 1 POST ASISTENT MEDICAL - Tutor Activitatea de simulare practica, experienta <5 ani, (media de 40 ore pe luna, pe 30 luni)
• 3 POSTURI - Expert actualizare ghiduri (experienta . < 5 ani) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 3 EXP -studii universitare / liceale
• 3 POSTURI - Expert actualizare ghiduri (5-10 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 3 EXP-studii universitare / liceale
• 4 POSTURI - Expert actualizare proceduri (5-10 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 4 EXP-studii universitare / liceale
• 2 POSTURI - Expert actualizare proceduri (< 5 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 2 EXP -studii universitare / liceale

Conditii generale privind ocuparea posturilor:
• a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;
• b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
• c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• d) are capacitate deplină de exercițiu;
• e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice pentru ocuparea posturilor:
• Experienta specifica domeniului sanitar ;
• pentru postul de “Tutor Activitatea de simulare practica “ sunt necesare documente care sa ateste si studii universitare;
• competente specifice evaluate in timpul interviului:
- Capacitate de analiza si sinteza, Flexibilitate, Capacitate de planificare, organizare, coordonare, -Capacitatea de a respecta deadline-urile stabilite de coordonatorul echipei;
-Aptitudini organizatorice; Aptitudini de lucru în echipa; Abilitati în comunicarea scrisa si orala; -Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor, realizarea de calendare de lucru.
-Flexibilitate si capacitatea de a adapta munca în functie de cunoasterea locala dobandita pe parcursul realizarii sarcinilor; cunostinte de lucru cu Word, Excel, Internet.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 17.09.2018 ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor.
• 24.09.2018 ora 8:00: analiza , verificarea si selectia dosarelor.
• 24.09.2018 ora 11:00: evaluarea CV.
• 24.09.2018 ora 13.00: interviul de selectie .

Termen de contestatie a deciziei comisiei de selectie este 18.09.2018 ora 12.00

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la procedura de selectie (cerere tip anexa la anuntul de selectie , care va cuprinde denumirea postului pentru care se candideaza);
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile certificate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , copii ale documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei ;
d. documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor respective care atesta experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor , contracte de munca, fise post, recomandari etc.) copii conform cu originalul;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
g. curriculum vitae datat si semnat pe fiecare pagina , in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si postul vizat; h. declaratie de disponibilitate privind timpul alocat;

Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada Perchiului nr.1, telefon 0234/323111, interior 108.

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies